skip to Main Content
04 75 39 79 60 karolien@thebeautylounge.be Maak je afspraak online
ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Beauty Lounge zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The Beauty Lounge worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The Beauty Lounge ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten2.1 Alle aanbiedingen van The Beauty Lounge zijn vrijblijvend en The Beauty Lounge behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door The Beauty Lounge. The Beauty Lounge is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The Beauty Lounge dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient eerst op de rekening van The Beauty Lounge te zijn gebeurd vooraleer The Beauty Lounge overgaat tot verzending.
3.3 Betaling kan geschieden per overschrijving op rekening nr BE 43 9795 4785 5601, of via bankkaart of via creditcard zoals aangeboden bij de betalingskeuze bij het afronden van de bestelling.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is The Beauty Lounge gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door The Beauty Lounge.

 

Artikel 4. Levering4.1 De door The Beauty Lounge opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan The Beauty Lounge verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door The Beauty Lounge geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.6.2 The Beauty Lounge garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u The Beauty Lounge daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft The Beauty Lounge de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan The Beauty Lounge te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product ongeopend en onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.De terugbetaling van de ongeopende en onbeschadigde producten geschiedt binnen de veertien (14) werkdagen, gerekend vanaf de dag waarop de teruggestuurde producten geleverd worden bij The Beauty Lounge. De terugbetaling geschiedt op dezelfde manier waarop de betaling is gebeurd.

 

 

 

Artikel 8. Garantie8.1 Indien The Beauty Lounge producten aan de afnemer levert, is The Beauty Lounge nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop The Beauty Lounge ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door The Beauty Lounge  
na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door The Beauty Lounge in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en The Beauty Lounge, dan wel tussen The Beauty Lounge en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en The Beauty Lounge, is The Beauty Lounge niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van The Beauty Lounge.

 

Artikel 10. Overmacht10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Beauty Lounge ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The Beauty Lounge gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Beauty Lounge kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen11.1 Indien u aan The Beauty Lounge schriftelijk opgave doet van een adres, is The Beauty Lounge gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan The Beauty Lounge schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door The Beauty Lounge gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat The Beauty Lounge deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien aan één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Beauty Lounge in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Beauty Lounge vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 The Beauty Lounge is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in St. Niklaas.
Back To Top